Ansökan

Ansökan

Här hittar du blanketten för att göra en ansökan

Information

En kort bakgrund till Tryggerfondens uppkomst och vad den blivit.

1957, den 17 juni firade Metalls avd 184 sin 50-åriga tillvaro. Då fick Metall av dåvarande styrelseordföranden i Iggesunds Bruk och Boxholms AB, Carl Trygger, motta 1 000 Boxholmsaktier och 500 Iggesundsaktier.

Dessa aktier skänktes till Metall för att de skulle utgöra en fond vars avkastning skulle utdelas till Anställda eller deras barn för yrkesutbildning eller andra studier.

År 1959 skänkte Carl Trygger ytterligare 450 aktier i Iggesunds Bruk.

Direktör Trygger skänkte också under denna tid 595 st Iggesundsaktier och 500 Boxholmsaktier till bolagets tjänstemän och arbetsledare med samma förutsättning för utdelning.

Dessa båda fonder verkade separat till år 1973 då de slogs samman till en fond för Boxholms AB anställda.

Den fonden har verkat t o m 1986. Styrelsen för den fonden har bestått av 2 fackliga repr och 3 repr från företaget. Orsaken till den i för sig märkliga sammansättningen med majoritet för företagets repr då det var de anställda som erhöll aktierna står att finna i att Direktör Trygger ville försäkra sig om rösträtten för aktierna.

Boxholms AB i sitt ursprung upphörde att gälla i och med den delning av företaget som skedde 1 januari 1982.
Av den orsaken har också den ursprungliga Tryggerfonden, som hade anknytning till Boxholms AB upphört och kommer från och med 1987 att verka som en allmän fond inom Boxholms Kommun. Orsaken till att det dröjt från 1982 till 1987 är de formaliteter som måste ändras då det gäller en skattebefriad stiftelse av det slag som denna fond utgör.

Styrelsen för den nya fonden som nu heter, Carl Tryggers Stipendiestiftelse för Boxholm, består av en styrelse på 5 personer, varav två utses från LO-anslutna fackföreningar, en från PTK-anslutna fackföreningar, och två utsedda av kommunfullmäktige i Boxholm.

Det första sammanträdet i den nya styrelsen hölls den 16 mars 1987. Den första styrelsen består av Thord Lindberg ordf, Harald Andersson sekr, Erik Mathiesen, Bo Ek och Britten Bolling.

1987 ägde fonden 23 386 aktier, förlagsbevis obligationer och kontanter till ett bokfört värde (nom) av 3,1 milj kronor. Det verkliga värdet uppgår till mer än 13 milj kronor. 2017 är summa tillgångar 144,4 Mkr.

1958 utdelades ca 9 000kr/år i stipendier och år 2019 ca 6,6 Mkr till stipendier och projekt.
År 1958 fördelades avkastningen på 24 stipendiater, vilket gav ett genomsnitt på 390 kr och år 2019 fick 808 stipendiater i genomsnitt 6 874 kr var. Dessutom utdelades 808 000 kr till 12 olika ungdomsprojekt i Boxholms kommun, 8 st. föreningar i kommunen delade på 231 530 kr. till olika ungdomsprojekt.

Utbetalning av stipendier. På grund av serverfel hos Swedbank får vi flytta utbetalningsdag. För vårterminen 2020 är utbetalningsdatum den 30 mars för universitet och yrkeshögskolor.                                                             För sökande till gymnasieutbildningar, folhögskolor och kommunal vuxenutbildning, den 29 maj 2020. Vi har fått frånvarorapporter från skolorna.

Ansökan

Ansökan

Här hittar du blanketten för att göra en ansökan
Ansökan

Tillämpningsnormer

Tillämpningsnormer för beviljande av stipendier ur stiftelsen Carl Tryggers Stipendiefond.
Ansökan

Information

En kort bakgrund till Tryggerfondens uppkomst och vad den blivit