Ansökan

Ansökan

Här hittar du blanketten för att göra en ansökan

Stadgar

STADGAR FÖR CARL TRYGGERS STIPENDIE- OCH UNDERSTÖDSFOND FÖR BOXHOLM.

Antagna av Länstyrelsen i Östergötlans län 1986-12-08. 32.17-79-86

§ 1 Bakgrund

I maj 1957 grundade styrelseordföranden i det dåvarande bruksföretaget Boxholms AB, direktör Carl Trygger, två stiftelser ”Carl Tryggers fond för Boxholms AB:s tjänstemän och arbetsledare” och ”Carl Tryggers fond för Boxholms AB:s arbetare”. Till dessa donerade Carl Trygger 500 aktier i Boxholms AB och 375 aktier i AB Iggesunds Bruk respektive 1000 aktier Boxholms AB och 500 akter i AB Iggesunds Bruk. Aktierna i Boxholms AB utbyttes år 1965 mot aktier i AB Iggesunds Bruk i samband med att Boxholms AB blev dotterbolag till AB Iggesunds Bruk.

De båda stiftelserna sammanslogs fr o m 1973 till en, ”Carl Tryggers fond för Boxholms AB:s anställda”. Boxholms AB omstrukturerades under 1981 – 1984 och samtliga tidigare verksamhetsgrenar överfördes till nya företag och ägare.

Detta föranledde ändringar i stadgarna. genom beslut den 18 nobember 1986 medgav kammarkollegiet permutation. I samband härmed fick stiftelsen nya stadgar, som fastställdes av länstyrelsen genom beslut den 8 december 1986.

§ 2 Firma

Stiftelsens benämning skall vara ”Carl Tryggers stipendie- och understödsfond för Boxholm.

§ 3 Ändamål

Stiftelsens uteslutande ändamål är att främja vård och uppfostran av barn, ge bidrag för beredande av undervisning eller utbildning samt lämna understöd åt behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.

De ändamål, vartill stiftelsens medel sålunda må användas, skall vara sådana att stiftelsen uppfyller de villkor, som jämlikt 7 § 6 mom lagen om statlig inkomstskatt i dess lydelse enligt lag (1985:263) eller motsvarande lagrum skall vara uppfyllda för att stiftelsen skall fritagas från skattskyldighet för annan inkomst av fastighet och rörelse samt enligt bestämmelserna om arvsskatt och gåvoskatt vara fri från arvsskatt och gåvoskatt.

Bidragsberättigande skall i första hand vara personer som varit anställda vid gamla Boxholms AB samt deras familjemedlemmar. Som förut anställda vid Boxholms AB räknas personer enligt bilagda förteckning jämte de som på annat sätt visar sig ha varit anställda vid bolaget.

Bidragsberättigade skall i andra hand vara personer stadigvarande bosatta i Boxholms kommun samt deras familjemedlemmar.

När bidrag utgår i form av studiestipendier krävs inte att läroanstalten ligger inom Boxholms kommun.

§ 4 Villkor för utdelning

Minst en sjättedel av varje års nettoavkastning skall tillföras stiftelsens kapitalbehållning.

Bidrag från fonden till samma mottagare bör utgöra lägst 5 % och högst 15 % årligen av vid årets ingång gällande basbelopp enligt lagen om allmän försäkring. Av utdelningsbart belopp enligt denna paragraf bör högst 20 % balanseras till nästkommande år för att då utdelas.

§ 5 Styrelse

Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av fem personer och lika många suppleanter. Styrelsen skall ha sitt säte i Boxholms kommun i Östergötlands län.

Å stiftelsens vägnar utfärdade handlingar skall för att vara för stiftelsen bindande undertecknas av två styrelseledamöter eller ordförande eller ock på sätt styrelsen generellt för viss tid eller i särskilt fall beslutat.

Två ledamöter i styrelsen jämte suppleanter för dem skall utses av kommunfullmäktige i Boxholms kommun, två ledamöter jamte suppleanter för dem av LO:s lokalorganisation i Boxholm och en ledamot jämte suppleant för denna av SIF:s och SALF:s lokala organisationer i Boxholm. Ledamöter och suppleanter utses för en tid av tre år. Styrelsen utser inom sig ordförande.

§ 6 Styrelsens beslutförhet

Styrelsen är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 7 Styrelsens åligganden

Styrelsen har att förvalta stiftelsens kapital som skall placeras i förstklassiga värdehandlingar såsom obligationer, förlagsbevis, aktier m m och på sätt, att rimlig säkerhet för kapitalets bestånd finns samtidigt som skälig avkastning erhålles.

Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll, som justeras av ordförande jämte annan vid sammanträdet utsedd styrelseledamot.

Genom styrelsens försorg skall hållas en ordnad samling av alla urkunder och handlingar som rör stiftelsen ävensom eljest beträffande de föreskrifter som meddelats om förvaltningen.

För stiftelsen skall genom styrelsens försorg föras noggranna räkenskaper, som avslutas årligen den 31 december.

Bokslut jämte en av styrelsen upprättad och undertecknad berättelse över förvaltningen överlämnas före den 1 mars till revisorerna, vilka senast den 15 april skall avlämna sin revisionsberättelse, i vilken skall angivas om anledning till anmärkning mot förvaltningen förekommit.

Styrelsen och revisorernas berättelser överlämnas till kommunfullmäktige i Boxholms kommun, som har att besluta om redovisningen fullgjorts på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed och om ändamålet uppfyllts.

§ 8 Revision

Stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer, som utses av kommunfullmäktige i Boxholms kommun.

§ 9 Ändring av stadgar

Ändring av och tillägg till dessa stadgar beslutas av stiftelsens styrelse men skall godkännas av kommunfullmäktige i Boxholms kommun samt underställas länstyrelsen för fastställelse.

Ändring av stiftelsens stadgar skall ske med iakttagande av permutationslagens regler.

§ 10 Tillsyn

Stiftelsen skall stå under tillsyn av länstyrelsen enligt 1929 års lag om tillsyn över stiftelser.

Ansökan

Ansökan

Här hittar du blanketten för att göra en ansökan
Ansökan

Tillämpningsnormer

Tillämpningsnormer för beviljande av stipendier ur stiftelsen Carl Tryggers Stipendiefond.
Ansökan

Information

En kort bakgrund till Tryggerfondens uppkomst och vad den blivit