Ansökan

Ansökan

Här hittar du blanketten för att göra en ansökan

Tillämpningsnormer

Tillämpningsnormer för beviljande av stipendier ur stiftelsen Carl Tryggers Stipendiefond.

Ändamålet med stiftelsen Carl Tryggers Stipendie- och Understödsfond för Boxholm är enligt stadgarnas § 3 uteslutande att främja vård och uppfostran av barn, ge bidrag för beredande av undervisning eller utbildning, samt lämna understöd åt behövande, ålderstigna, sjuka eller lytta.

Bidragsberättigande skall i första hand vara personer som varit anställda vid gamla Boxholms AB, (före 1984) samt deras familjemedlemmar. Styrelsen förtydliga ”anställning” nov. 2011. Med anställning menas anställning vars varaktighet omfattat minst 3 månader. Feriearbete räknas ej som anställning.

Bidrags berättigande är i andra hand personer stadigvarande bosatta i Boxholms kommun, samt deras familjemedlemmar.

Anknytning till Boxholm är dom som är folkbokförda och stadigvarande bosatta i kommunen eller har någon av föräldrar som är det, samt om någon av föräldrarna jobbat i gamla Boxholms AB. (före 1984). Detta är krav för att erhålla stipendiet.

OBS! Det är endast föräldrar man kan anknyta till, ej annat släktskap.

För erhållande av studiestipendium krävs inte att läroanstalten ligger i Boxholms kommun.

Stipendiebeloppet baseras på föregående års avkastning på fondens kapital och kan variera från år till år.

Stipendiet utdelas per termin och studierna skall bedrivas på heltid. För universitet och högskolor minst 30 poäng, vuxenutbildning på gymnasienivå minst 400 poäng och yrkeshögskolor minst 100 poäng. För studier vid universitet och högskolor utgår inget stipendie om sökande är omregistrerad på alla ämnen.

Från höstterminen 2012 uppdelas stipendierna endast i två olika grupper för heltidsstuderande.

  1. Universitet, högskolestuderande samt Yrkeshögskolor.
  2. Gymnasiestuderande och komvuxelever som bedriver gymnasiala studier.
    Andra typer av utbildningar av gymnasial nivå som bedrivs på heltid.

Inkomstbegränsning för erhållande av stipendier.

Den sökande som per månad, under studietiden, har en inkomst överskridande 26 % av förhöjt basbelopp erhåller ej stipendium.( värdet för år 2024 är 14 325 kr.)

Ansökningsblankett för erhållande av stipendier tillhandahålls för dem som inte har tillgång till mobilt bank ID vid kommunkontorets växel eller rekvireras från stiftelsen.

Ansökningstiden

Ansökningstiden för erhållande av studiestipendier är, för vårterminen före den första mars, och för höstterminen, före den första oktober. Ansöknings blanketten måste åtföljas av studieintyg, för studerande vid universitet – högskola registreringsintyg. För gymnasier i Mjölby och Tranås behövs ej studieintyg inlämnas då vi erhåller elevlistor direkt från skolan.

OBS! Det går bara att söka stipendier för en termin i taget.

Utbetalning av stipendiet.

Inom en månad efter ansökningstidens utgång överförs stipendiet till sökande som studerar på Universitet & Högskolor till sökandes konto, utan avisering. De sökande som får avslag meddelas via E:post eller skriftligen.

För sökande på Gymnasier, KOMVUX & Folkhögskolor utbetalas stipendiet i samband med terminsslut. Detta har införts för att stiftelsen i samverkan med skolorna skall kunna följa upp elevernas frånvaro.

Se även fliken nyheter.

Ansökan

Ansökan

Här hittar du blanketten för att göra en ansökan
Ansökan

Tillämpningsnormer

Tillämpningsnormer för beviljande av stipendier ur stiftelsen Carl Tryggers Stipendiefond.
Ansökan

Information

En kort bakgrund till Tryggerfondens uppkomst och vad den blivit